Array 0
Array
Politika privatnosti
I. Opći uvjeti
 1. Politika privatnosti sadrži pravila vezana za obradu osobnih podataka putem Trgovine, uključujući osnove, svrhu i opseg obrade osobnih podataka, prava osoba čiji se podaci obrađuju, kao i informacije o upotrebi kolačića i analitičkih alata.
 2. Voditelj obrade osobnih podataka prikupljenih putem Internetske Trgovine je Zakito d.o.o. sa sjedištem u Garbow, upisan u Registar Trgovaca Državnog Sudskog Registra, vođenog od strane Općinskog suda u Łódź-Śródmieście, Łódź, Odsjek XX Gospodarskog Državnog Sudskog Registra, na adresi Garbów 23, 99-311 Bedlno, pod brojem KRS: 0000871430, OIB: 7752665272 i matičnim brojem: 387591923.
 3. Kontaktiranje Voditelja obrade osobnih podataka moguće je putem sljedećih kontaktnih podataka:
  1. e-mail adresa: contact.hr@zakito.pl;
  2. poštanska adresa: Garbów 23, 99-311 Bedlno.
 4. Osobni podaci u Internetskoj Trgovini obrađuju se od strane Voditelja obrade sukladno važećem zakonodavstvu, posebno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) - dalje u tekstu "GDPR".
 5. Korištenje Internetske Trgovine, uključujući kupovinu, dobrovoljno je. Slično tome, davanje osobnih podataka od strane Klijenta koji koristi Internetsku Trgovinu je dobrovoljno, osim u slučajevima:
  1. zaključivanja ugovora - nedostavljanje podataka u slučajevima i opsegu naznačenom na stranici Internetske Trgovine i u Pravilima Internetske Trgovine i ovim pravilima privatnosti osobnih podataka, a koji su nužni za sklapanje i izvršenje Ugovora o prodaji ili Ugovora o elektroničkim uslugama s Voditeljem obrade, rezultirat će nemogućnošću sklapanja istog. Davanje osobnih podataka u tom slučaju je ugovorna obveza i ako osoba čiji se podaci obrađuju želi sklopiti taj ugovor s Voditeljem obrade, obvezna je dostaviti tražene podatke. Obujam podataka potrebnih za sklapanje ugovora uvijek je unaprijed naveden na stranici Internetske Trgovine.
  2. pravnih obveza - davanje osobnih podataka je zakonska obveza proizašla iz općenito obvezujućih zakonskih propisa kojima se Voditelju obrade nalaže obrada osobnih podataka (npr. obrada podataka u svrhu vođenja poreznih ili knjigovodstvenih evidencija), a nedostavljanje istih onemogućit će Voditelju obrade izvršenje tih obveza.
 6. Voditelj obrade posebno pazi na zaštitu interesa osoba čiji se osobni podaci obrađuju i posebno je odgovoran za osiguravanje da prikupljeni podaci budu:
  1. obrađeni zakonito;
  2. prikupljeni u svrhu određenu zakonom i ne podliježu daljnjoj obradi koja nije usklađena s tim ciljevima;
  3. točni i adekvatni u odnosu na ciljeve za koje se obrađuju;
  4. pohranjeni u obliku koji omogućava identifikaciju osoba na koje se odnose, ne duže nego što je potrebno za postizanje svrhe obrade;
  5. obrađeni na način koji osigurava odgovarajuću sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od nezakonite ili neusklađene obrade te slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja, primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera.
 7. S obzirom na prirodu, obujam, kontekst i svrhu obrade te rizik od kršenja prava ili sloboda fizičkih osoba različitih vjerojatnosti i ozbiljnosti prijetnje, Voditelj obrade primjenjuje odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi obrada bila usklađena s uredbom i kako bi to mogao dokazati. Voditelj obrade primjenjuje tehničke mjere koje sprječavaju neovlaštene osobe da pristupaju i mijenjaju osobne podatke koji se prenose elektroničkim putem.
II. Osnove obrade podataka
 1. Voditelj obrade ovlašten je obrađivati osobne podatke u slučajevima kada je ispunjen barem jedan od sljedećih uvjeta:
  1. osoba čiji se podaci obrađuju dala je privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednoj ili više određenih svrha;
  2. obrada je nužna za izvršenje ugovora čijom je stranom osoba čiji se podaci obrađuju ili za poduzimanje radnji na zahtjev osobe čiji se podaci obrađuju prije zaključenja ugovora;
  3. obrada je nužna za izvršenje zakonske obveze koja leži na Voditelju obrade;
  4. obrada je nužna radi ostvarivanja opravdanog interesa Voditelja obrade ili treće strane, osim u slučajevima u kojima premoć predstavljaju interesi ili osnovna prava i slobode osobe čiji se podaci obrađuju, a zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, posebno kada se radi o djetetu.
 2. Obrada osobnih podataka od strane Voditelja obrade uvijek zahtijeva barem jednu od navedenih osnova. Konkretni temelji obrade osobnih podataka Klijenata navedeni su u nastavku.
III. Svrha, temelj, razdoblje i opseg obrade podataka
 1. Svaka svrha, temelj, razdoblje i opseg te primatelji osobnih podataka koje Voditelj obrade obrađuje proizlazi iz aktivnosti koje pojedini Klijent poduzima u Internetskoj Trgovini. Primjerice, ako Klijent odluči obaviti kupovinu u Internetskoj Trgovini i odabere mogućnost plaćanja putem platnog posrednika, njegovi osobni podaci će se obrađivati u svrhu izvršenja sklopljenog Ugovora o prodaji od strane Voditelja obrade i u svrhu obrade plaćanja od strane samog platnog posrednika.
 2. Voditelj obrade može obrađivati osobne podatke u Internetskoj Trgovini u sljedeće svrhe, na sljedećim temeljima, u razdobljima i u sljedećem opsegu:
  Svrha obrade Pravna osnova i razdoblje čuvanja podataka Opseg obrade podataka
  Izvršenje Ugovora o prodaji ili Ugovora o elektroničkim uslugama Članak 6. stavak 1. točka b) Opće uredbe o zaštiti podataka (izvršenje ugovora) - Podaci se čuvaju tijekom razdoblja koje je potrebno za izvršenje, raskid ili na drugi način završetak sklopljenog ugovora. Ime i prezime ili tvrtka; e-mail adresa; broj telefona; adresa prebivališta ili poslovanja, OIB
  Vođenje računovodstvenih knjiga Članak 6. stavak 1. točka c) Opće uredbe o zaštiti podataka u vezi s člankom 74. stavak 2. Zakona o računovodstvu od 30. siječnja 2018. godine (Službeni list Republike Hrvatske 395/2018) - Podaci se čuvaju tijekom razdoblja propisanog zakonskim odredbama koje obvezuju Voditelja obrade na čuvanje računovodstvenih knjiga (do isteka roka zastare obveze plaćanja poreza, osim ako porezni zakoni ne određuju drugačije) ili knjigovodstvenih knjiga (5 godina, počevši od početka poslovne godine na koju se podaci odnose). Ime i prezime ili tvrtka, OIB
  Utvrditi, istražiti ili obraniti potraživanja koja može iznositi Voditelj obrade ili koja se mogu podići protiv Voditelja obrade Članak 6. stavak 1. točka f) Opće uredbe o zaštiti podataka - Podaci se čuvaju tijekom trajanja zakonito utemeljenog interesa ostvarenog od strane Voditelja obrade, ali ne duže od roka zastare potraživanja u odnosu na osobu čiji se podaci obrađuju iz razloga poslovanja koje obavlja Voditelj obrade. Rok zastare određuju zakonske odredbe, posebno građanskog zakonika (osnovni rok zastare za potraživanja povezana s poslovanjem iznosi tri godine, a za ugovor o prodaji dvije godine). Ime i prezime ili tvrtka; e-mail adresa; broj telefona; adresa prebivališta ili poslovanja, OIB
  Korištenje Internetske Trgovine i osiguranje njezinog ispravnog funkcioniranja Članak 6. stavak 1. točka f) Opće uredbe o zaštiti podataka - Podaci se čuvaju tijekom trajanja zakonito utemeljenog interesa ostvarenog od strane Voditelja obrade, a koji se sastoji u vođenju i održavanju Internetske Trgovine, ali ne duže od roka zastare potraživanja u odnosu na osobu čiji se podaci obrađuju iz razloga poslovanja koje obavlja Voditelj obrade. Rok zastare određuju zakonske odredbe, posebno građanskog zakonika (osnovni rok zastare za potraživanja povezana s poslovanjem iznosi tri godine, a za ugovor o prodaji dvije godine). Ime i prezime ili tvrtka; e-mail adresa; broj telefona; adresa prebivališta ili poslovanja, OIB; IP adresa
  Vođenje statistika i analiza prometa na Internetskoj Trgovini Članak 6. stavak 1. točka f) Opće uredbe o zaštiti podataka - Podaci se čuvaju tijekom trajanja zakonito utemeljenog interesa ostvarenog od strane Voditelja obrade, koji se sastoji u vođenju statistika i analizi prometa na Internetskoj Trgovini radi poboljšanja njezinog funkcioniranja i povećanja prodaje proizvoda, ali ne duže od roka zastare potraživanja u odnosu na osobu čiji se podaci obrađuju iz razloga poslovanja koje obavlja Voditelj obrade. Rok zastare određuju zakonske odredbe, posebno građanskog zakonika (osnovni rok zastare za potraživanja povezana s poslovanjem iznosi tri godine, a za ugovor o prodaji dvije godine). Ime i prezime ili tvrtka; e-mail adresa; broj telefona; adresa prebivališta ili poslovanja, OIB; IP adresa
  Obrada upita Članak 6. stavak 1. točka a) Opće uredbe o zaštiti podataka (privola) - Podaci se čuvaju do povlačenja privole osobe čiji se podaci obrađuju. Ime i prezime ili tvrtka; e-mail adresa; broj telefona; adresa prebivališta ili poslovanja, OIB; IP adresa
IV. Primatelji podataka
 1. Za ispravno funkcioniranje Internetske Trgovine, uključujući izvršenje sklopljenih Ugovora o prodaji, potrebno je da Voditelj obrade koristi usluge vanjskih subjekata.
 2. Voditelj obrade koristi samo usluge takvih obrtnika za obradu podataka koji osiguravaju adekvatne garancije za provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera kako bi obrada ispunjavala zahtjeve Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) i štitila prava osoba čiji se podaci obrađuju.
 3. Prijenos podataka od strane Voditelja obrade ne događa se u svakom slučaju i ne svim primateljima ili kategorijama primatelja navedenim u politici privatnosti - Voditelj obrade prenosi podatke samo kada je to potrebno za izvršenje određene svrhe obrade osobnih podataka i samo u opsegu potrebnom za njihovo ostvarivanje.
 4. Osobni podaci Klijenata Internetske Trgovine mogu biti preneseni sljedećim primateljima ili kategorijama primatelja:
  1. Proizvođači i veletrgovine - Voditelj obrade pruža prikupljene osobne podatke Klijenta odabranom subjektu, proizvođaču ili veletrgovcu, samo u slučajevima i opsegu potrebnim za ostvarivanje određene svrhe obrade podataka sukladno ovoj politici privatnosti.
  2. Poduzeća koja pružaju kurirske usluge kako bi omogućila dostavu proizvoda Klijentima - Voditelj obrade pruža prikupljene osobne podatke Klijenta odabranom subjektu koji djeluje u njegovo ime, samo u slučajevima i opsegu potrebnim za ostvarivanje određene svrhe obrade podataka sukladno ovoj politici privatnosti.
  3. Subjekti koji pružaju usluge elektroničkih plaćanja - u slučaju Klijenta koji koristi način elektroničkog plaćanja u Internetskoj Trgovini, Voditelj obrade pruža prikupljene osobne podatke Klijenta odabranom subjektu koji obavlja navedene plaćanja u Internetskoj Trgovini po nalogu Voditelja obrade, samo u opsegu potrebnom za obradu plaćanja koje Klijent obavlja.
  4. Dobavljači usluga koji opskrbljuju Voditelja obrade tehničkim, informatičkim i organizacijskim rješenjima koja mu omogućuju obavljanje poslovne djelatnosti, uključujući Internetsku Trgovinu i usluge koje se putem nje pružaju (posebno dobavljači računalnog softvera za vođenje Internetske Trgovine, dobavljači e-pošte i usluga hostinga te dobavljači softvera za upravljanje poslovanjem i tehničke podrške Voditelju obrade) - Voditelj obrade pruža prikupljene osobne podatke Klijenta odabranom dobavljaču koji djeluje u njegovo ime, samo u slučajevima i opsegu potrebnim za ostvarivanje određene svrhe obrade podataka sukladno ovoj politici privatnosti.
  5. Dobavljači usluga knjigovodstva i pravnog savjetovanja koji osiguravaju Voditelju obrade knjigovodstvenu i pravnu podršku (posebno knjigovodstvene agencije, pravni uredi) - Voditelj obrade pruža prikupljene osobne podatke Klijenta odabranom dobavljaču koji djeluje u njegovo ime, samo u slučajevima i opsegu potrebnim za ostvarivanje određene svrhe obrade podataka sukladno ovoj politici privatnosti.
V. Prava osobe čiji se podaci obrađuju
 1. Pravo pristupa, ispravka, ograničenje, brisanje ili prijenos podataka - osoba čiji se podaci obrađuju ima pravo zahtijevati od Voditelja obrade pristup svojim osobnim podacima, njihovu ispravku, brisanje ("pravo na zaborav") ili ograničenje obrade, kao i pravo na ulaganje prigovora protiv obrade. Također ima pravo na prenosivost svojih podataka. Detaljni uvjeti ostvarivanja navedenih prava navedeni su u članku 15-21 Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).
 2. Pravo povlačenja privole u bilo kojem trenutku - osoba čiji se podaci obrađuju od strane Voditelja obrade na temelju danih privola ima pravo povući svoju privolu u bilo kojem trenutku bez utjecaja na zakonitost obrade koja je provedena na temelju privole prije njezinog povlačenja.
 3. Pravo podnošenja pritužbe nadzornom tijelu - osoba čiji se podaci obrađuju od strane Voditelja obrade ima pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu na način i u skladu s postupcima utvrđenima Uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i poljskim zakonom, posebno Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Nadzorno tijelo u Poljskoj je Predsjednik Ureda za zaštitu osobnih podataka.
 4. Pravo na prigovor - osoba čiji se podaci obrađuju ima pravo uložiti prigovor u bilo kojem trenutku - iz razloga koji se odnose na njezinu posebnu situaciju - protiv obrade njenih osobnih podataka temeljene na članku 6. stavku 1. točki e) (javni interes ili izvršavanje službene dužnosti) ili f) (opravdani interes Voditelja obrade), uključujući profiliranje na temelju tih odredbi. U tom slučaju Voditelj obrade više ne smije obrađivati te osobne podatke, osim ako dokaže postojanje valjanih opravdanih razloga za obradu koji prevladavaju nad interesima, pravima i slobodama osobe čiji se podaci obrađuju, ili razloga za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.
 5. Za ostvarivanje prava navedenih u ovom paragrafu, osoba se može obratiti Voditelju obrade putem odgovarajuće pisane poruke ili e-pošte na adresu Voditelja obrade navedenu u paragrafu 1.
VI. Kolačići u internetskoj trgovini, tehnički podaci i analitika
 1. Kolačići su male tekstualne informacije u obliku tekstualnih datoteka, koje šalje poslužitelj i pohranjuju se na strani osobe koja posjećuje internetsku trgovinu (npr. na tvrdom disku računala, prijenosnog računala ili memorijskoj kartici pametnog telefona - ovisno o uređaju s kojim posjetitelj koristi našu internetsku trgovinu). Detaljne informacije o kolačićima, kao i povijest njihova nastanka, mogu se pronaći na adresi web stranice http://hr.wikipedia.org/wiki/Kolačić.
 2. Voditelj obrade može obrađivati podatke sadržane u kolačićima tijekom korištenja internetske trgovine od strane posjetitelja u sljedeće svrhe:
  1. pohrane proizvoda dodanih u košaricu radi postavljanja narudžbe;
  2. pohrane podataka iz ispunjenih obrazaca za narudžbu i ankete;
  3. prilagodbe sadržaja internetske trgovine individualnim preferencijama klijenta (npr. boja, veličina fonta, raspored stranice) i optimizacije korištenja internetske trgovine;
  4. vođenja anonimnih statistika o načinu korištenja internetske trgovine;
  5. remarketinga, tj. istraživanja ponašanja posjetitelja internetske trgovine putem anonimne analize njihovih radnji (npr. ponavljajućih posjeta određenim stranicama, ključne riječi itd.) radi izrade njihovog profila i isporuke oglasa prilagođenih njihovim predviđenim interesima, čak i kada posjećuju druge web stranice u mrežnoj oglašivačkoj mreži tvrtke Google Inc. i Facebook Ireland Ltd.
 3. Uobičajeno većina internet preglednika dostupnih na tržištu pretpostavljeno prihvaća pohranjivanje kolačića. Svatko može odrediti uvjete korištenja kolačića putem postavki svog vlastitog internet preglednika. To znači da se mogu djelomično ograničiti (npr. privremeno) ili potpuno onemogućiti mogućnost pohranjivanja kolačića - međutim, u ovom posljednjem slučaju to može utjecati na neke funkcionalnosti internetske trgovine (na primjer, moguće je da neće biti moguće proći kroz korake narudžbe putem obrasca za narudžbu zbog nepohranjivanja proizvoda u košaricu tijekom sljedećih koraka postavljanja narudžbe).
 4. Postavke internet preglednika u vezi s kolačićima su važne s obzirom na privolu za korištenje kolačića putem naše internetske trgovine - prema propisima, takva suglasnost također može biti izražena putem postavki internet preglednika. Ako se takva suglasnost ne izrazi, potrebno je odgovarajuće promijeniti postavke internet preglednika u vezi s kolačićima.
 5. Detaljne informacije o promjeni postavki kolačića i njihovom samostalnom brisanju u najpopularnijim internetskim preglednicima dostupne su u odjeljku za pomoć internet preglednika.
 6. Primjeri opcija uređivanja postavki kolačića dostupni u najpopularnijim internetskim preglednicima:
  1. Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer;;
  2. Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/hr;
  3. Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=hr&answer=95647;
  4. Safari: www.safari.helpmax.net/en/saving-time/automating-rss/.
 7. Voditelj obrade može koristiti usluge Google Analytics, Universal Analytics koje pruža tvrtka Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD), usluge Facebook Pixel koje pruža Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska) te druge usluge u internetskoj trgovini. Ove usluge pomažu Voditelju obrade u analizi prometa u internetskoj trgovini. Prikupljeni podaci se obrađuju unutar navedenih usluga na način koji je anonimiziran (tj. tehnički podaci koji onemogućuju identifikaciju osobe) kako bi se generirale statistike korisne za upravljanje internetskom trgovinom. Ovi podaci su agregirani i anonimni, tj. ne sadrže identifikacijske karakteristike (osobni podaci) osobe koja posjećuje internetsku trgovinu. Voditelj obrade koristi navedene usluge u internetskoj trgovini kako bi prikupio podatke kao što su izvori i način privlačenja posjetitelja internetske trgovine te njihovo ponašanje na stranici internetske trgovine, informacije o uređajima i preglednicima s kojih posjećuju stranicu, IP adrese i domene, geografski podaci te demografski podaci (dob, spol) i interesi.
 8. Moguće je jednostavno blokirati dijeljenje informacija o aktivnosti na stranici internetske trgovine putem Google Analyticsa - u tu svrhu može se instalirati dodatak za preglednik pružen od strane tvrtke Google Inc., dostupan ovdje: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hr.
Operator internetskih plaćanja:
Korištenje stranice Zakito.hr znači prihvaćanje uvjeta i politike kolačića na vašem uređaju.
Korištenje stranice Zakito.hr znači prihvaćanje uvjeta i politike kolačića na vašem uređaju.
Možete promijeniti postavke kolačića u svom pregledniku.